Όροι Χρήσης

Αποδοχή Όρων Χρήσης
Οι όροι χρήσεως του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου (www.pyrotechnica.gr) έχουν συνταχθεί με βάση τους κανόνες δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό Νομοθετικές Διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Διεθνές Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
Η PYROTECHNICA ENGINEERING HELLAS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε δύναται να τροποποιήσει τις τιμές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, καθώς και τους όρους χρήσης και των προϋποθέσεων των συναλλαγών οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Η χρήση της ιστοσελίδας σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης αυτής. Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία προϊόντων ή υπηρεσιών που αποστέλλεται στην PYROTECHNICA ENGINEERING HELLAS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε μέσω Internet, δηλώνει ότι ο Πελάτης προηγουμένως έχει λάβει γνώση των Όρων Χρήσης και τους έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα.
Η PYROTECHNICA ENGINEERING HELLAS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε δύναται να τροποποιήσει, να αναστείλει ή και να διακόψει για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα όλο ή μέρος της ιστοσελίδας,. Επίσης, μπορεί να βελτιώσει, μεταβάλλει ή αναβαθμίσει αυτήν χωρίς καμία ειδοποίηση.
Συμφωνείτε ρητά, ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει την εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους και αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση αυτών θα είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια. Είναι στην ευθύνη του Πελάτη να φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά με τους όρους χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας.
   
Προσωπικά Δεδομένα
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα της PYROTECHNICA ENGINEERING HELLAS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. ορίζονται από το Διεθνές Ευρωπαϊκό δίκαιο αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003), το Ελληνικό Δίκαιο για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/1997 με την προσθήκη των Π.Δ 207/1998 & 79/2000 και άρθρου 8 του Ν. 2819/20000) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Για χρήστες κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων ή κηδεμόνων σε κάθε περίπτωση δήλωσης προσωπικών στοιχείων.
Για την είσοδο σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιείτε δύο στοιχεία, το Όνομα Χρήστη (Username) και τον Κωδικό Χρήστη (Password). Επίσης, το ηλεκτρονικό κατάστημα σας δίνει τη δυνατότητα να μεταβάλετε τον Κωδικό Χρήστη (password) εφόσον το επιθυμείτε.
 
Περιεχόμενο
Η PYROTECHNICA ENGINEERING HELLAS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.pyrotechnica.gr οποιαδήποτε στιγμή χωρίς άλλη προειδοποίηση. Ο έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλότητας των προϊόντων που παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη ή χρήστη που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα. Η PYROTECHNICA ENGINEERING HELLAS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων με άλλα προϊόντα.
 
Δηλώσεις Πελάτη
Ο Πελάτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.pyrotechnica.gr είναι ακριβείς. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία του www.pyrotechnica.gr από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένα από τον Πελάτη άτομα.
 
Περιορισμός Ευθύνης
Η PYROTECHNICA ENGINEERING HELLAS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας www.pyrotechnica.gr, καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.
 
Τιμές Προϊόντων στο www.pyrotechnica.gr 
H δέσμευση των τιμών των προϊόντων γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας και επιβεβαίωση της. Σε κάθε περίπτωση - αν και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή αναγραφή των στοιχειών, χαρακτηριστικών και των τιμών των προϊόντων που παραθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα - δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο εμφάνισης τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων.
Το www.pyrotechnica.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη σε τιμές και τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντων. Το www.pyrotechnica.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του αφενός για τα ακριβή στοιχεία που παρέχει όσο και των παρεχόμενων Υπηρεσιών υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει είτε ακούσια, είτε λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας, είτε λόγων ανωτέρας βίας.
 
Πνευματικά Δικαιώματα
Η παρούσα ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας PYROTECHNICA ENGINEERING HELLAS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ως άνω εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις ισχύουσες σε αυτό Νομοθετικές Διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Διεθνές Ευρωπαϊκό Δίκαιο και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον ιδιοκτήτη του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρεία PYROTECHNICA ENGINEERING HELLAS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την εταιρεία PYROTECHNICA ENGINEERING HELLAS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.pyrotechnica.gr είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της εταιρείας μας και του ηλεκτρονικού της καταστήματος και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Κοινοτικούς και Διεθνείς Νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα - ηλεκτρονικό κατάστημα www.pyrotechnica.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
 
Εκτέλεση Παραγγελίας
Επιλέγετε από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.pyrotechnica.gr συγκεκριμένα προϊόντα και τα μεταφέρετε στο καλάθι. Στη συνέχεια, στο καλάθι έχετε την δυνατότητα προσδιορισμού της ποσότητας  των  προϊόντων καθώς και της ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Συμπληρώνετε τα στοιχεία της παραγγελίας (τρόπος πληρωμής, τρόπος αποστολής, διεύθυνση αποστολής), ελέγχετε την συνολική παραγγελία, αποδέχεστε τους γενικούς όρους συναλλαγών και δίνετε την τελική εντολή παραγγελίας.
 
Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση Παραγγελιών
Οι παραγγελίες σας αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και υπάρχει δυνατότητα, εφόσον το επιθυμείτε, να λάβετε γνώση του περιεχομένου της παραγγελίας σας. Η χρήση της Ιστοσελίδας www.pyrotechnica.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη ή χρήστη. Δεν ευθυνόμαστε για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων. Οι επισκέπτες ή χρήστες της Ιστοσελίδας www.pyrotechnica.gr δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Η επίσκεψη στην ιστοσελίδα και η εκτέλεση παραγγελίας στο www.pyrotechnica.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση και πρόσθετη πληροφορία, παραμένουμε στη διάθεσή σας.